بایگانی برچسب: وکیل اداری در مشهد

ماده 1284 قانون مدنی

ماده 1284 قانون مدنی ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند بیان می دارد:سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.