بایگانی برچسب: وکیل احتکار

‌قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروتهای ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق مصوب 1368

‌قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروتهای ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق مصوب 1368 ‌ماده واحده – دادگاههای مربوط به اجراء اصل 49 قانون اساسی موظفند مطابق قانون نحوه اجرا اصل 49 قانون اساسی ثروتهای محتکرین،‌گرانفروشان، قاچاقچیان را مورد بررسی دقیق قرار داده و نسبت به ضبط […]