بایگانی برچسب: وظیفه ضابط در مشاهده جرم دیگر

ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری 1392

ماده 57 دادرسی کیفری کشف جرم علیه امنیت و آسایش عمومی جامعه

ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 چنانچه ضابطان دادگستري در هنگام بازرسي محل، ادله، اسباب و آثار جرم ديگري را كه تهديدكننده امنيت و آسايش عمومي جامعه است، مشاهده كنند، ضمن حفظ ادله و تنظيم صورت‌مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضايي صالح گزارش و وفق دستور وي عمل مي‌كنند.