بایگانی برچسب: وظیفه ضابطین در مورد ضرر و زیان شاکی

ماده 39 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 39 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ضابطان دادگستري مكلفند اظهارات شاكي در مورد ضرر و زيان وارده را در گزارش خود به مراجع قضايي ذكر كنند.