بایگانی برچسب: مندرجات صورتمجلس ضابط

ماده 53 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات 94

ماده 12 قانون تعزیرات حکومتی نداشتن پروانه کسب

ماده 53 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات 94 ضابطان دادگستري مكلفند اظهارات شخص تحت‌نظر، ‌علت تحت‌نظر بودن، تاريخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجويي، مدت استراحت بين دو بازجويي و تاريخ و ساعتي را كه شخص نزد قاضي معرفي شده است را در صورت‌مجلس قيد كنند و آن را به امضاء يا اثر […]