بایگانی برچسب: ممنوعیت اعمال مجازات جایگزین حبس در جرایم علیه امنیت

ماده 71 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 71

اعمال مجازات های جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.