بایگانی برچسب: مشاوره 2

ماده 272 قانون مجازات اسلامی

سرقت حدی

ماده 272 قانون مجازات و مجازات سرقت به وسیله کودک،دیوانه یا حیوان