بایگانی برچسب: مشاوره محاربه

ساده خوان ماده 285 قانون مجازات اسلامی

معاشرت و مراوده در مجازات نفی بلد از جرم محاربه و تفسیرماده 285 قانون محازات اسلامی مصوب 1392

ساده خوان ماده 284 قانون مجازات اسلامی

ماده 284 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 284 قانون مجازات اسلامی و تاثیر توبه بر مدت نفی بلد مجازات محاربه

ساده خوان ماده 282 قانون مجازات اسلامی

تعریف مجازات اعدام، صلب و نفی بلد در مجازات مندرج در ماده 282 قانون مجازات اسلامی

ماده 285 قانون مجازات اسلامی

ماده 285 قانون مجازات اسلامی و شرایط مراقبت و معاشرت محارب محکوم به مجازات نفی بلد

ماده 284 قانون مجازات اسلامی

نفی بلد و مدت و تاثیر توبه مجرم در مجازات نفی بلد از جرم محاربه