بایگانی برچسب: مشاوره مال ربوی

ماده ۵۹۵ قانون مجازات تعزیرات و بازدارنده

ماده ۵۹۵ قانون مجازات مبحث تعزیرات و مجازات های بازدارنده هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته […]