بایگانی برچسب: مشاوره سو استفاده

ماده 602 قانون مجازات تعزیرات و بازدارنده

ماده ۶۰۲ قانون مجازات مبحث تعزیرات و مجازات بازدارنده هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده‌ای ‌که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نماید […]