بایگانی برچسب: مشاوره رشوه قاضی

تعزیرات – ماده ۵۸۹ قانون مجازات

رشوه و صدور حکم بر مجازات اشد مساوی با مجازات رشوه و مجازات اشد صادره