بایگانی برچسب: مشاوره دریافت سود در معاملات دولتی

ماده ۶۰۳ قانون مجازات تعزیرات بازدارنده

ماده ۶۰۳ قانون مجازات مبحث تعزیرات و بازدارنده هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانهای مذکور در ماده(۵۹۸) که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از‌کمیسیون یا […]