بایگانی برچسب: مشاوره حقوقی

هشتمین شوهر نجات یافته از قتل

۸ ازدواج و ۷ مقتول ماجرای زنی قاتل در استان مازندران که شوهران مسن خود را با دارو فشار و دیابت بی حال و خفه میکرد.

تیراندازی مرگبار در ایرانشهر

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دست به اسلحه بردن و تیر اندازی و سلب امنیت محیط

ساده خوان ماده 283 قانون مجازات اسلامی

تعریف و اختیارات قاضی در ماده 283 قانون مجازات محاربه

ساده خوان ماده 277 قانون مجازات اسلامی

برداشت بیش از سهم شریک و سرقت حدی

ساده خوان ماده 276 قانون مجازات اسلامی

فقدان شرایط حدی و سرقت تعزیری

ساده خوان ماده 274 قانون مجازات اسلامی

میزان نصاب ربایش مال مورد سرقت در هر بار سرقت

ساده خوان ماده 273 قانون مجازات اسلامی

سرقت حدی

تحلیل ماده 273 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 272 قانون مجازات اسلامی

سرقت حدی

تحلیل ماده 272 قانون مجازات جهت سرقت با کودک،مجنون یا حیوان

ساده خوان ماده 144 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 144

تعریف قصد مجرمانه در ماده 144 قانون مجازات اسلامی

ماده 279 قانون مجازات اسلامی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ماده 279 قانون مجازات اسلامی و تعریف محاربه و ایجاد نا امنی در محیط