بایگانی برچسب: مشاوره حقوقی مرور زمان جرایم قابل گذشت

ماده 106 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 106

در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود.