بایگانی برچسب: مشاوره حقوقی جرم اطفال و نوجوانان مشهد

ساده خوان ماده 92 قانون مجازات اسلامی

در صورتی که طفل یا نوجوان کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرمی شود که مجازات قانونی آن پرداخت دیه یا ضمان مالی میباشد دادگاه رسیدگی کننده به جرم طفل یا نوجوان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه یا ضمان مالی او را محکوم مبنماید .