بایگانی برچسب: مشاوره حقوقی جرایم ضد امنیت داخلی

ماده 279 قانون مجازات اسلامی

ماده 279 قانون مجازات

محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.