بایگانی برچسب: مشاوره حقوقی تلفنی

ماده 274 قانون مجازات اسلامی

سرقت حدی

ماده 274 قانون مجازات و میزان نصاب مال مورد سرقت در هر بار سرقت

ماده 268 قانون مجازات اسلامی

ماده 268 قانون مجازات اسلامی سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است: الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد. ب- مال مسروق در حرز باشد. پ- سارق هتک حرز کند. ت- سارق مال را از حرز خارج کند. ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد. ج- سارق پدر یا جد […]