بایگانی برچسب: مشاوره جنایی

ساده خوان ماده 290 قانون مجازات اسلامی

تفسیر ماده 290 قانون مجازات اقسام جنایت در ایران

طبق صراحت حکم ماده 295 قانون مجازات اسلامی جنایت هم با فعل و هم با ترک فعل واقع میشود