بایگانی برچسب: مشاوره جقوقی قدرت نمایی با چاقو

تعزیرات – ماده ۶۱۷ قانون مجازات کتاب تعزیرات

تعزیرات – ماده ۶۱۷ هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد‌یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق […]