بایگانی برچسب: مشاوره تلفنی سرقت

ساده خوان ماده 272 قانون مجازات اسلامی

سرقت حدی

تحلیل ماده 272 قانون مجازات جهت سرقت با کودک،مجنون یا حیوان

ساده خوان ماده 267 قانون مجازات اسلامی

تعریف ربایش و مال از لحاظ حقوقی

ماده 277 قانون مجازات اسلامی

سرقت حدی

برداشت بیشتر از سهم شریک و سرقت حدی

ماده 275 قانون مجازات اسلامی

سرقت حدی

در سرقت توسط دو یا چند نفر میبایست هر کدام یه ارزش نصاب سرقت حدی مال برداشته باشند تا دارای مجازات سرقت حدی باشند.

ماده 271 قانون مجازات اسلامی

هتک یا شکستن و یا نقض حرز و مثال های آن