بایگانی برچسب: مشاوره اجبار به رشوه

ماده ۵۹۱ قانون مجازات ( تعزیرات و مجازات بازدارنده )

ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات و مجازات بازدارنده هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او‌ مسترد میگردد. تحلیل – ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات و مجازات بازدارنده