بایگانی برچسب: مستند قانونی اعتراض دادستان به سقوط یا تخفیف مجازات

ماده 119 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 119 تفسیر

چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.