بایگانی برچسب: مرور زمان معاون جرم

ساده خوان ماده 112 قانون مجازات اسلامی

تفسیر ماده 112 قانون مجازات

قطع مرور زمان مطلق بوده و مرور زمان نسبت به تمامی افراد داخل در جرم اعم از مباشر ، شریک و معاون جرم اعم از اینکه تعقیب شده باشند یا نشده باشند و اعم از اینکه تعقیب درباره یکی از آنها شروع شده باشد سرایت نموده و اعمال میگردد.