بایگانی برچسب: مرور زمان قانونی جرایم قابل گذشت

ساده خوان ماده 106 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 106

در جرائم تعزیری قابل گذشت اگر فردی که از وقوع جرم متضرر شده است در مدت ۱ سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم ، شکایت نکند مطابق ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ حق شکایت کیفری او ساقط میگردد مگر
تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار  قادر به شکایت نبوده باشد