بایگانی برچسب: محکومیت متعدد و شروع مرور زمان

ماده 110 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 110

هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیت های قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هر یک از محکومیت ها، نسبت به دیگر محکومیت ها، قاطع مرور زمان است.