بایگانی برچسب: محدودیت دادگاه در اعمال مجازات حد

ماده 219 قانون مجازات اسلامی

219 قانون مجازات اسلامی 1392

دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.