بایگانی برچسب: مجازات مجرمین مشروبات الکلی

ساده خوان ماده 265 قانون مجازات اسلامی

تفسیر ماده 265 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 265 قانون مجازات اسلامی(حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.) 1-شلاق در این ماده از مجازاتهای تعزیری نیست و بنابراین در قالب درجه بندی مجازاتها قرار نمیگیرد. 2-کسی که چند بار مسکر بخورد و حد بر او جاری نشود برای همه آنها یک حد کافی است و تعدد جرم در حدود، موجب […]