بایگانی برچسب: مجازات قاضی

ماده ۵۹۷ مجازات تعزیرات و بازدارنده

ماده ۵۹۷ قانون مجازات مبحث پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده هر یک از مقامات قضائی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف‌ آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از […]