بایگانی برچسب: مجازات دیه و ضمان مال طفل و نوجوان

ماده 92 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 92

در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می کند.