بایگانی برچسب: مجازات جرم قصاص بالغ زیر 18 سال

ماده 91 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 91

در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند.