بایگانی برچسب: مجازات جرم حدی یا قصاص نوجوان زیر 18 سال

ساده خوان ماده 91 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 91

مطابق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ اگر نوجوان کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرمی شود که مجازات آن حد یا قصاص است در صورتی که شرایط زیر وجود داشته باشد طفل یا نوجوان کمتر از ۱۸ سال به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی در مورد سایر جرائم ارتکابی توسط طفل یا نوجوان محکوم میشود.