بایگانی برچسب: مجازات جرم تعزیری بین 15 تا 18 سال

ماده 89 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 89

نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری میشوند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است به مجازات ماده 89 محکوم می شوند.