بایگانی برچسب: مجازات جرایم متعدد

ساده خوان ماده 131 قانون مجازات اسلامی

ماده 131 قانون مجازات اسلامی

در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.