بایگانی برچسب: مجازات جایگزین بین 6 ماه تا 1 سال شرایط

ماده 67 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 67

دادگاه می تواند مرتکبان جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده (66) این قانون اعمال مجازات های جایگزین حبس ممنوع است.