بایگانی برچسب: مجازات تراشیدن سر و تبعید یکساله در زنا

ساده خوان ماده 229 قانون مجازات اسلامی

جرایم مشمول مجازات تبعید یا نفی بلد مثل محاربه