بایگانی برچسب: ماده 99 قانون نسخ قانون

ماده 99 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 99

نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می کند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده (10) این قانون است.