بایگانی برچسب: ماده 96 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 96 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 96

عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام رهبری است.