بایگانی برچسب: ماده 94 قانون مجازات 1392

ماده 94 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 94

دادگاه می تواند در مورد تمام جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.