بایگانی برچسب: ماده 93 قانون مجزات اسلامی 1392

ماده 93 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 93

دادگاه می تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازات ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.