بایگانی برچسب: ماده 92 قانون مجازات اسلامی1392

ماده 92 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 92

در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می کند.