بایگانی برچسب: ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392

ساده خوان ماده 91 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 91

مطابق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ اگر نوجوان کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرمی شود که مجازات آن حد یا قصاص است در صورتی که شرایط زیر وجود داشته باشد طفل یا نوجوان کمتر از ۱۸ سال به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی در مورد سایر جرائم ارتکابی توسط طفل یا نوجوان محکوم میشود.