بایگانی برچسب: ماده 9 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 9 قانون مجازات اسلامی

مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهد نامه و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شود محاکمه می گردد اگر در ایران یافت شود مطابق قوانین جزایی ایران مجاکمه و مجازات می گردد.