بایگانی برچسب: ماده 87 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 87 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 87

دادگاه می تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازات های تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید. در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو سال شود.