بایگانی برچسب: ماده 85 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 85 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 85

جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که به شرح زیر مورد حکم واقع می شود و با نظارت اجرای احکام وصول می گردد.