بایگانی برچسب: ماده 84 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 84 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 84

خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجراء می گ