بایگانی برچسب: ماده 81 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 81 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 81

ماده 81 قانون مجازات اسلامی: چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.. تبصره- دادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم را به طور صریح […]