بایگانی برچسب: ماده 8 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 8 قانون مجازات اسلامی

جرم شخص غیر ایرانی علیه شخص ایرانی یا ایران با شرط یافت یا اعاده ببه ایران و در جرایم تعزیری رفتار در محل وقوع و ایران جرم و با شرط عدم محاکمه و نبرئه یا مجازات بعضا یا کلا اجرا نشده.