بایگانی برچسب: ماده 77 قانون مجازات اسلامی

ماده 77 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 77

قاضی اجرای احکام می تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند.قاضی مذکور به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت در اختیار دارد.