بایگانی برچسب: ماده 75 قانون مجازات

ماده 75 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 75

همراه بودن سایر مجازات ها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست. در این صورت دادگاه می تواند به مجازات های مذکور همزمان با مجازات جایگزین حبس حکم دهد.