بایگانی برچسب: ماده 74 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 74 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 74

مقررات این فصل ( مجازات جایگزین حبس )در مورد احکام قطعی که پیش از لازمالاجراء شدن این قانون صادر شده است اجراء نمی شود.